Spôsoby uvádzania prameňov v bakalárskej práci

Spôsoby uvádzania prameňov v bakalárskej práci

- in O nás
3009
Komentáre vypnuté na Spôsoby uvádzania prameňov v bakalárskej práci

Písanie bakalárskej práce je náročné. Aj z dôvodu, že je treba pracovať s odbornou literatúrou a správne z nej citovať. Ako sa teda uvádzajú pramene v bakalárke, aby to bolo v súlade s predpismi?

Pramene v bakalárskej práci

Citáciám a správnemu uvádzaniu bibliografických prameňov v záverečných prácach je treba venovať patričnú pozornosť, keďže odkazovanie na zdroje informácií vychádza zo štátnych a medzinárodných štandardov. Niekomu pomôže pozrieť si vzor dostupnej bakalárskej práce, iní chcú zasa pochopiť základné pojmy, ako napríklad, čo je to citát.

Citát v bakalárke je…

Žiadne správne vypracovanie bakalárskej práce sa nezaobíde bez primeraných vedomostí. Aj preto je dobré vedieť, čo je to citát v bakalárke a na čo sa využíva.

Citát je doslovne prevzatý text z nejakého prameňa. V odbornom texte sa využíva na podporu či doplnenie vlastných tvrdení, respektíve slúži ako predmet analýzy alebo kritiky. Píšeme ho vždy v úvodzovkách. Pri rozsiahlejších citátoch (viac ako štyri riadky) sa odporúča citovaný text oddeliť od ostatného textu a odsunúť od ľavého okraja.

Citácia je forma skráteného odkazu. Je umiestnená v zátvorkách vo vnútri textu alebo je pripojená k textu ako poznámka v dolnej časti strany, na konci kapitoly alebo na samom konci textu. Umožňuje identifikovať publikáciu, z ktorej sme informácie prebrali.

Spôsoby uvádzania prameňov

Ak majú dve publikácie alebo niekoľko publikácií ten istý prvý údaj a rovnaký rok vydania, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c atď.) za rokom vo vnútri zátvoriek. Meno autora v texte môže byť súčasťou vety alebo súčasťou citácie v zátvorkách.

Údaje sa píšu malými písmenami.

Ak má publikácia viac ako dvoch autorov, citáciu (nie však záznam v zozname bibliografických odkazov) je možné skrátiť. Uvedie sa iba meno prvého autora a za ním latinská skratka “et al.”

Ak použitý dokument nemá autora, cituje sa podľa prvého údaja, ktorý je v zázname o dokumente, alebo primerane skrátenej časti názvu a odkazu na strany. Na jeho zvýraznenie možno v citácii použiť kurzívu.

Pri tejto metóde citovania sa jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov uvádzajú v abecednom poradí, ale nečíslujú sa. Zoradené sú podľa prvého prvku (autor, resp. názov publikácie), za ktorý sa pridá rok vydania. Za ním sa v prípade potreby uvedú aj malé písmená na odlíšenie odkazov s rovnakým prvým údajom a rokom vydania. Rok publikovania sa potom zopakuje aj na príslušnom mieste za miestom vydania a vydavateľom.

Ak používame v práci aj skrátený odkaz pod čiarou, potom v ňom uvedieme meno autora veľkými písmenami a iniciálovú skratku rodného mena, názov dokumentu a rok vydania.

You may also like

Bezplatná registrácia firmy a vytvorenie firemného profilu na sieti

V dnešnom digitálnom svete je pre úspešnosť podnikania